Openingstijden:  Maandag t/m Donderdag:  09:00‑18:00   Vrijdag: 09:00-19:45  Zaterdag's: 9.00‑17:00
Bel ons op: 038-3333950

Algemene voorwaarden Schermkapot.nl

 1. Algemene voorwaarden

1.1          Bij het betreden van een vestiging van Schermkapot.nl wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Schermkapot.nl beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

1.2          De algemene reparatie- en verkoopvoorwaarden van Schermkapot.nl liggen in iedere vestiging van Schermkapot.nl ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.schermkapot.nl.

1.3          Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

1.4          Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Schermkapot.nl en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

 1. Definities

2.1.        Schermkapot.nl

Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken   van Schermkapot.nl.

2.2.        Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Schermkapot.nl een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

2.3.        Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen Schermkapot.nl en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

2.4.        Algemene reparatie- en verkoopvoorwaarden

Deze algemene reparatie- en verkoopvoorwaarden van Schermkapot.nl

2.5.        Kassabon

Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Schermkapot.nl. De kassabon kan door Schermkapot.nl in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan.

2.6.        Non-conformiteit

Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke- en fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit.

2.7.        Aansprakelijkheidsperiode

Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt.

2.8.        Overmacht

Naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Schermkapot.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Schermkapot.nl in redelijkheid niet kan worden verlangd.

 1. Prijzen

3.1          De verkoopprijs luidt in euro‘s inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.

3.2          De verkoopprijzen van de hoesjes staan vermeld op de prijzenlijsten in de winkel van Schermkapot.nl en de verkoopprijzen van de accessoires staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van Schermkapot.nl aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het artikel waar de betreffende producten door Schermkapot.nl zijn geplaatst.

3.3          Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.

3.4          Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

3.5          Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Schermkapot.nl. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel 9.

3.6          De reparatieprijzen kunnen tijdens de reparatie veranderen. De definitieve reparatieprijs wordt na de reparatie berekent op de marktprijs van het reparatieonderdeel en de arbeidstijd van de reparatie.

 1. Offertes en prijsopgaves

4.1          Alle offertes van Schermkapot.nl, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

4.2          Alle prijsopgaves zijn 30 dagen geldig. De prijs die op de prijsopgave staat kan veranderen als de reparatie daadwerkelijk aangeboden wordt. Dit heeft te maken met de inkoopprijzen van de reparatieonderdelen. Mocht hier een stijging van zijn, dan zal de uiteindelijke reparatieprijs duurder worden. De klant kan geen recht ontlenen aan de gegeven prijs op de prijsopgave.

 1. Eigendomsrecht en aansprakelijkheid

5.1          Schermkapot.nl blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Schermkapot.nl, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom

5.2          Mocht een klant na reparatie het toestel binnen zes maanden niet ophalen, dan zal Schermkapot.nl eigendom worden van het artikel. Schermkapot.nl zal toestel dan verkopen om de opgelopen schade te betalen.

5.3          Schermkapot.nl is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van het product, toebehoren en accessoires, alsmede voor de schade die is ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retour.

 1. Betaling

6.1          De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling ‚Goederenafgifte‘ kunnen worden opgehaald.

6.2          Betaling dient in contanten, pinbetaling, of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeen gekomen. Betaling per creditcard is niet toegestaan.

6.3          Reparatieonderdelen die vooraf besteld zijn voor een klant kunnen binnen 30 dagen niet ongeldig verklaard worden door de klant. Mocht het onderdeel na 30 dagen niet binnen zijn, dan kan de klant het geld retour krijgen.

6.4          Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

6.5          De klant kan voor of na een reparatie betalen. De keuze is aan de klant. Mocht

 1. Retour & ruilen

7.1          De klant kan bij elke vestiging van Schermkapot.nl een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

7.2          Retournering van een bij Schermkapot.nl gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Schermkapot.nl is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
 2. Het product dient aangekocht te zijn van Schermkapot.nl.
 3. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
 4. Het product is ongebruikt.
 5. Er is geen vervangend artikel.
 6. De klant wil geen ander artikel uit de winkel met 20 % korting op duurdere producten.
 7. De klant wil geen tegoedbon.
 8. De retour van het product voldoet aan de wettelijke eisen op consumentenwijzer.nl.
 9. Het om een defect artikel gaat en deze vervangbaar is. Dit mag uitsluitend drie keer.

 

7.3          Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

 1. Simkaarten, geheugenkaarten en accu’s.
 2. Glasprotectors en screenprotectors.
 3. Notebooks, tablets, smartphones en overige data dragende producten.
 4. Hygiënische producten (bijvoorbeeld oordopjes, hoofdtelefoons).
 5. Reparaties en reparatieonderdelen
 6. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.

 

7.4          Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Schermkapot.nl het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

7.5          Indien Schermkapot.nl uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Schermkapot.nl het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een giftcard.

7.6          Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

7.7          Geldretour vindt uitsluitend plaats via de bank. Schermkapot.nl geeft geen geld retour in contanten. Schermkapot.nl zal het geld volgende de wettelijk vastgestelde eis van 30 werkdagen overmaken.

 1. Garantie

8.1          Schermkapot.nl houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.

8.2          De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon dient als garantiebewijs. Deze garantieperiode is bij alle producten en reparaties 6 maanden. Dit is een wettelijk vastgestelde garantieperiode. Op elektronica is de garantieperiode 12 maanden.

8.3          Schermkapot.nl is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.

8.4          Wanneer de vingerafdruk scanner niet meer werkt na een reparatie, dan valt dit onder het eigen risico van de klant en niet onder de reparatiegarantie.

8.5          Beeldschermen vallen na een reparatie alleen onder de garantie als deze krasvrij zijn. Zitten er zichtbare krassen op het beeldscherm, dan valt dit niet onder de garantie.

8.6          Mocht er een gelijmd onderdeel loslaten na een reparatie, dan valt dit binnen één maand onder de garantie. Gebeurt dit na één maand, dan kan de klant 25 % korting krijgen op een nieuw beeldscherm.

8.7          Er zit geen garantie op accu reparaties.

 1. Defecte artikelen en reparaties

9.1          Defecte producten kunnen in alle in Nederland gevestigde Schermkapot.nl vestigingen bij de service afdeling worden aangeboden. Het product dient dan wel in een Nederlandse Schermkapot.nl te zijn aangekocht (of via de Nederlandse webshop).

9.2          De klant heeft geen recht op geld retour bij een defect artikel als het de eerste of tweede keer is dat het artikel defect is en / of het artikel vervangbaar is met een gelijksoortig artikel.

9.3          Mocht een toestel Total löss zijn na een reparatie, dan valt dit onder het eigen risico van de klant. Schermkapot.nl is niet aansprakelijk voor het Total löss raken van het toestel. De klant kan wel kosteloos een Total löss verklaring krijgen.

9.4          Bij een smartphone of tablet reparatie wordt er uitgegaan van de klacht die omschreven staat op het reparatieformulier. De telefoon kan in een andere staat terug geleverd worden. Dit kan zowel software als hardware matig. *Voorbeeld software: gegevens kunnen gereset zijn. *Voorbeeld hardware: na het onderzoeken van een telefoon kunnen kapotte schermen niet terug gezet worden. Tevens kunnen er na een reparatie lijmresten zitten op de smartphone of tablet. Deze kunnen kosteloos verwijderd worden.

 1. Reparatieonderdelen

10.1       Schermkapot.nl maakt niet gebruik van officiële onderdelen. Dit betekent dat de garantie vervalt bij de aankooppartij van de smartphone of tablet. Wel biedt Schermkapot.nl 6 maanden garantie op het gerepareerde onderdeel. Zie artikel 8 voor de garantievoorwaarden.

10.2       Schermkapot.nl gebruikt de beste onderdelen die er zijn naast de officiële onderdelen. Dit betekent dat er geen verschil valt te zien aan het officiële onderdeel en het onderdeel dat Schermkapot.nl aanbiedt.

 1. nl kortingskaart

11.1       De Schermkapot.nl kortingskaart kan 20 % of 25 % zijn. Er zijn twee kaarten in omloop. De klant heeft alleen recht op het kortingspercentage die op de kaart van de klant staat.

11.2       De kortingskaart is alleen geldig op niet afgeprijsde artikelen

11.3       De kortingskaart is niet geldig op accu’s, geheugenkaarten en simkaarten.

11.4       De kortingskaart is niet geldig op de prijzen van de telefoonhoesjes actielijst en in combinatie met andere acties ( bijvoorbeeld de stapelkortingsactie of actiemanden).

 1. Afhalen van reparaties

12.1       Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Schermkapot.nl worden afgegeven.

12.2       Schermkapot.nl is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Schermkapot.nl de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.

12.3       Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Schermkapot.nl de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Schermkapot.nl het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

 1. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

13.1       Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

13.2       Geschillen tussen de Klant en Schermkapot.nl over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13.3       Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 14 bepaalde termijn aan Schermkapot.nl heeft voorgelegd. De klant kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van Klant en de naam van de Schermkapot.nl vestiging en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de klant het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is Schermkapot.nl aan deze keuze gebonden.

13.4       Wanneer Schermkapot.nl een geschil aanhangig wil maken, moet zij eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. Schermkapot.nl dient daarbij aan te kondigen, dat zij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

 1. Geschillenoplossing door de rechter

14.1       Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Schermkapot.nl. Schermkapot.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

14.2       De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Schermkapot.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.